Elektrifieringskommissionen: "Vi måste samverka för att nå målen"

Transportsektorn är inne i en intensiv elektrifieringsfas.
– Men ska vi nå klimatmålen och etablera en ändamålsenlig laddinfrastruktur är det viktigt att samverka tvärsektoriellt, inte bara se till sitt eget stuprör. Det säger Martina Wikström vid Elektrifieringskommissionens kansli, som håller ett fördjupningsseminarium på Power Electrification Summit.

Transporterna, som står för en tredjedel av klimatutsläppen, har en oerhört viktig roll i elektrifieringen av Sverige. När regeringen i slutet av 2020 tillsatte Elektrifieringskommissionen, med infrastrukturminister Tomas Eneroth som ordförande, var målet tydligt: takten i elektrifieringen av transportsektorn måste öka. Uppdraget gäller alla trafikslag. Förutom vägtrafik även sjöfart, flyg och till viss del järnväg. Både person- och godstransporter.

Ett år senare presenterade kommissionen, som består av 16 ledamöter från bland annat näringsliv, offentlig sektor och akademi, en handlingsplan som i tio steg ska påskynda elektrifiering av tunga och lätta transporter. Martina Wikström, teknologie doktor och departementssekreterare, samordnar arbetet med handlingsplanen i Elektrifieringskommissionens kansli på Infrastrukturdepartementet:

– Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar.

– Tyngdpunkten första året har legat på tunga vägtransporter, framförallt de regionala. Där ser vi störst potential: analyser visar att tre fjärdedelar av alla godstransporter sker inom samma län.

I fördjupningsseminariet på Power Electrification Summit 3 maj ger Elektrifieringskommissionens kansli en inblick i det arbete som pågår just nu. I handlingsplanen tydliggörs ansvarsfördelning och åtaganden från olika aktörer. Den ger på så sätt en bild av hur rollfördelningen ser ut. Flera drivmedelsbolag medverkar, till exempel. Circle K, OKQ8 och Preem har åtagit sig att etablera totalt 2 100 snabbladdningspunkter vid framförallt bemannade stationer fram till 2026.

Just bemanningen är viktig, understryker Martina Wikström:

– Det finns en praktisk anledning som hänger samman med att ladda medan du parkerar. Då är det trevligt med tillgång till en toalett, att kunna köpa en kopp kaffe eller kanske äta lunch under tiden.

En annan viktig del i handlingsplanen är elnätsbolagens åtagande att säkerställa nätkapaciteten för laddinfrastrukturen.

– Elnätsbolagen Vattenfall Eldistribution, E.ON, Ellevio, Jämtkraft och Skellefteå Kraft har åtagit sig att verka för att deras region- och lokalnät på ett brett och långsiktigt plan möter upp det laddbehov vägtransporterna ställer.

Utbyggnad av tankstationer för vätgas, inte minst för tunga transporter, finns också med i planen. Idag finns fem tankstationer för vätgas i Sverige. Ytterligare åtta är under uppbyggnad och väntas bli klara i år. På några års sikt kan det finnas ett 30-tal vätgasstationer i landet.

– Det finns en rad initiativ och åtaganden för att bygga både produktion och tankinfrastruktur för vätgas, bekräftar Martina.

På Power Electrification Summit medverkar aktörer med egna åtaganden i Elektrifieringskommissionens handlingsplan och berättar vad som är på gång.

– Vi vill fördjupa oss i arbetet med att leverera på initiativ och åtaganden som finns med i handlingsplanen, säger Martina Wikström.

Hon ser fram emot inspel från publiken och understryker vikten av tvärsektoriell samverkan för att nå de uppsatta målen:

– Vi behöver dra åt samma håll, koppla ihop transportsystemet med elsystemet. Annars blir det lätt att du sitter i ditt eget stuprör och missar andra delar av elektrifieringen som sker parallellt. Det tjänar ingen på.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Köp din biljett här »