Robert Andrén: "Målkonflikter måste lösas nu om vi ska klara energiomställningen"

Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten. Foto: Kim Norman

– Ska vi klara omställningen krävs ökad kunskap om hur framtidens elbehov och energisystem hänger ihop. Idag ser vi målkonflikter som vi måste lösa, många på kommunal nivå.
Det säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten, som medverkar på strategikonferensen Power Electrification Summit.

Power Electrification Summit, som går 3 maj på Svenska Mässan i Göteborg, samlar ledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. En av dem är Robert Andrén, som bland annat deltar i panelsamtalet ”Sverige i ledarposition som världens första fossilfria välfärdsland”.

– Energiomställningen kräver att etablerade aktörer och nya innovativa krafter träffas och diskuterar med varandra. Och då är sådana här tillfällen otroligt viktiga. Till och med avgörande för att vi ska lyckas, anser han.

Årets tema är en fråga: Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig? Robert Andrén är optimist:

– Faktum är att vi har väldigt mycket teknik tillgänglig redan idag som kan påskynda energiomställningen och minska utsläppen. Problemet är att få tekniken ut på marknaden och använda den storskaligt, menar han. Mycket handlar om att förändra våra syn- och förhållningssätt och våga anamma nya smarta lösningar. Så det är en beteendefråga minst lika mycket som en teknikfråga.

Robert pekar på vindkraften.

– Idag har vi en ny potential i stora vindsnurror med större turbiner och effektivare generatorer. Vi behöver alltså inte alls lika många vindsnurror som vi trodde för bara 10 år sedan, för att producera lika stor mängd el.

Den planerade vindkraftsparken i havet söder om Blekinge, vars effekt ska motsvara två kärnkraftsreaktorer, är ett belysande exempel.

– Där ser vi hur snabbt teknikutvecklingen kan gå för ett enskilt kraftslag. Men vi ser också nya lösningar i distributionen av energi och i hur du kan återanvända spillvärme och omvandla den till grön el, till exempel.

Dessa lösningar finns alltså redan. Men används ännu inte i stor skala.

– Vi kan redan idag ta stora språng i energiomställningen. Men det kräver i första hand att beslutsfattare helt enkelt våga investera i den nya tekniken. Vi behöver tänka på ett nytt, smartare och mer cirkulärt sätt i samhällsutvecklingen om vi ska hantera klimatutmaningen. Det innebär att vi behöver flytta många komponenter samtidigt, flytta hela system: hur vi producerar energin, hur vi distribuerar, hur vi lagrar och hur vi använder den.

En knäckfråga i omställningsprocessen är hur Sverige snabbare ska kunna öka elnätskapaciteten (enligt vissa bedömare krävs en fördubbling fram till 2040), samtidigt som klimatutsläppen ska minska med 85 procent till år 2045. Kan vi klara det?

– Det enkla svaret är: ja. Vi kommer att klara det växande behovet om vi har större fokus på att möta behovet, och mindre exakt på hur det ska tillfredsställas så länge det är fossilfritt. Men det handlar också om synen på behov. Två hål i väggen var onekligen en bra reklamslogan, men den skapade en bild av att elektricitet är en konstant billig och outtömlig resurs. En central komponent framöver blir att tänka resurseffektiv energianvändning i större utsträckning, inklusive energieffektivitet.

Det sägs ofta att Sverige har ledarpositionen för att bli världens första fossilfria land. Men Robert Andrén vill inte helt hålla med.

– Jag tror att Sverige har alla möjligheter att verkligen ta ledarpositionen. Men det kommer inte att ske av sig självt. Det räcker inte att vara stolta över att vi har ett elsystem som är till 99,2 procent fossilfritt. Vi måste värna och vårda det som är bra idag men också satsa på att utveckla hela systemet och våga anamma nya innovativa lösningar.

– På plussidan har vi en progressiv industri som trycker på för fossilfrihet, vi har uttalade höga politiska ambitioner om att vara ett fossilfritt välfärdsland och vi är ett innovativt land av högsta rang.

Han menar att Sverige till exempel skulle kunna leda vätgasutvecklingen.

– Men då måste vi ha mod att ta strategiska beslut redan nu om det framtida energisystemet. Risken idag, som gör mig riktigt orolig, är att många beslut drivs av att man tittar bakåt, mot gårdagens energisystem, när vi ska lösa utmaningar som dyker upp.

En annan oro handlar om att alla inte verkar vara överens om slutmålet när problem dyker upp som behöver hanteras – vilket riskerar att försena omställningen, befarar Robert Andrén.

– Det finns målkonflikter i förflyttningen från dagens energisystem till det vi måste säkra upp i framtiden. Därför är det så väldigt viktigt att vi faktiskt vågar ta de vägvalsbeslut som krävs.  Ibland finns inget optimalt balanserat beslut, då måste man bestämma sig för att det ena är viktigare än det andra, fortsätter han.

Vindkraften är en sådan tvistefråga. Förutom den havsbaserade krävs även en markbaserad utbyggnad i stora delar av landet, menar Robert Andrén.

– Vi behöver mer elproduktion i anslutning till elkonsumtionen, det är samhällsekonomiskt klokast på många sätt. Men idag har vi stor konkurrens om hur vi ska använda vår mark. Det är en nyckel om vi ska klara klimatmålen att vi vågar prioritera mellan olika samhällsintressens anspråk på mark.

Att kommuner runt om i landet i ökande omfattning säger nej till utbyggnad av förnybar elproduktion bekymrar honom.

– Om man är orolig för höga elpriser och samtidigt säger nej till att bygga ut elproduktionen, inte minst vindkraften, så är ju känslan att man inte riktigt förstår hur det nuvarande energisystemet och priserna hänger ihop.

Sverige har de senaste tio åren haft mycket låga elpriser jämfört med omvärlden.

– Det förklaras bland annat av en snabb utbyggnad av vindkraft. Så jag tror att det på många håll behövs bättre förståelse om hur energisystemet funkar. Annars riskerar vi kortsiktiga beslut som faktiskt försvårar energi- och klimatomställningen, avslutar Robert Andrén.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Boka din biljett här »