Från energibolag till samhällsbyggare när Jämtkraft kopplar samman punkterna

ErikBrandsma, vd för Jämtkraft

Erik Brandsma är vd för Jämtkraft, och på Power Circle Summit 2021 medverkar han under programpunkten Connecting the Dots. Vi har pratat med honom om de nya allianserna i energibranschen, och om bilden som växer fram när perspektivet breddas och punkterna knyts ihop.

När Erik Brandsma ombeds associera fritt kring uttrycket Connecting Energy, huvudtemat för Power Circle Summit 2021, kommer svaret på en gång.

– Jag tänker direkt på två saker: det ena är den fantastiska digitala utmaningen vi har framför oss för att få ihop de olika delarna av energisystemet, och det andra är det vi brukar tala om som energiomställningen. Den omställningen är inte bara en teknik- och marknadsomställning, framförallt har vi att göra med en demokratiomställning. Med omställningen demokratiserar vi energisystemet, och genom engagemang för systemet för vi ihop människor som kan bidra till, och dra nytta av, de nya förutsättningarna som skapas.

Den nya bilden som växer fram
På årets konferens medverkar Erik Brandsma under programpunkten Connecting the Dots, där representanter från energibranschen bjuds in till ett samtal om hur framtidens energisystem ska kopplas ihop på bästa sätt. För Erik resonerar titeln bra med hur han anser att branschen bör gå tillväga för att enas kring en vision om framtidens energisystem.

– Det är egentligen precis som med skissböckerna man hade som barn, där man genom att göra sammankopplingar mellan spridda punkter plötsligt fick se en tydlig bild växa fram. Precis så gör vi med energisystemet nu: när vi gör kopplingar mellan olika områden och komponenter skapas en helhet, och bilden som framträder berättar hur vi vill att systemet ska fungera framöver.

För att tydligare kunna rita upp bilden över det nya energilandskapet menar Erik att punkterna som ska kopplas samman först behöver identifieras, och att en förflyttning av perspektiv kan bidra till nya idéer som kompletterar bildens detaljrikedom ytterligare.

– Av vana brukar vi i energibranschen mest tänka på vad vi ska producera, och då får punkterna ofta stå för olika kraftslag vilket lätt leder till att vi fastnar i att diskutera vad som är bra och dåligt med sol-, vind-, vatten- eller kärnkraft. Då går vi miste om tillfällen för helhetsgrepp och systemtänk. Zoomar vi ut perspektivet kan vi istället titta på faktorer som användning, lagring, handel och distribution, och vi kan identifiera verktygen vi behöver för att knyta ihop de nya punkterna på ett optimalt sätt. Breddar vi vårt synsätt kan vi gå från att bara vara t.ex. energibolag, som i Jämtkrafts fall, till att bli riktiga samhällsbyggare. Energisystemet som vi håller på att ta fram nu är ju en förutsättning för att kunna skapa tillväxt och konkurrenskraft, i linje med våra samhällsvärderingar gällande klimat och hållbarhet.

De nya allianserna – utanför energisektorn
För att bredda perspektivet och främja utvecklingen blir samarbeten viktiga, och nya allianser spelar en central roll i att driva omställningen framåt. Vid frågan om var vi ska hitta de nya partnerskapen betonar dock Erik Brandsma att han inte tror att vi behöver ägna så mycket tid åt att söka efter de nya allianserna inom energibranschen. Enligt hans mening behöver de snarare etableras mellan sektorerna, och det är utanför branschen vi ska börja när vi letar efter nya tillfällen för partnerskap.

– Om man tänker på den redan pågående omställningen i samhället så kan man se att det redan finns goda samarbeten mellan vår bransch och t.ex. transportsektorn, industrin och fastighetssektorn. Nu behöver vi nya partnerskap för att skapa verktygen vi behöver för att kunna accelerera energiomställningen vidare – t.ex. behöver vi utöka våra samarbeten med techbolag för att komma vidare med frågor som berör grön tech och digitalisering. Vi behöver också ha en dialog med finansbranschen för att diskutera incitament och risker för nya sorters investeringar.

Samtidigt som det ligger i energibranschens intresse att skapa allianser utanför den egna sfären menar Erik att vi också kommer se ett ökat intresse hos andra branscher att etablera sig i energisektorn, vilket är positivt då detta medför att vi får in nya kompetenser som vi själva inte har idag.

– Ett inflöde av nya aktörer kan tillföra nödvändiga kunskaper om disruptiv teknik och affärsmodeller, algoritmer eller effektiv administrationshantering, och bidra till ett nytt sätt att tänka på. Inom branschen har vi redan ganska bra samarbeten tycker jag, trots att vi naturligtvis ibland är konkurrenter. Vi är sedan lång tid tillbaka fokuserade på att förstå regelverk och samarbeta med politiker, vilket också är bra. Men fokuset kommer förflytta sig och vår bransch kommer bli mer entreprenörsinriktad, därför behöver vi tänka lite nytt och annorlunda och hitta nya samarbeten utanför branschen – snarare än ännu fler inom den.

Nyttiga lärdomar från den egna branschens historia
Att energibranschens fokus kommer att förflyttas är Erik Brandsma övertygad om, och fastän branschen som helhet börjar förstå att förändringstakten går snabbt framåt tror Erik att vi fortfarande underskattar hur pass snabbt det går. Enligt hans erfarenhet underskattar vi också hur enkelt det faktiskt är att ta upp utomstående aktörer i branschen, och att vi därmed går miste om tillfällen att dra nytta av möjligheterna kopplade till inflödet av nya kunskaper.

– Jag tror att vi fortfarande överskattar vår egen kompetens, och underskattar behovet av att få in kompletterande kompetenser som skulle kunna göra oss som bransch till ledare för samhällsomställningen. Vår bransch har fortfarande mycket av en “kan själv”-attityd, vilken bottnar i en bra anledning: vi har en lång och väldigt god erfarenhet när det kommer till energiproduktion och att förvalta de anläggningar vi drivit fram till idag. Det kommer dock inte räcka i längden, särskilt inte om vi vill utvecklas.

Utöver kompetensförsörjningen anser Erik att en av energibranschens största utmaningar ligger i den strategiska förflyttning som skett inom branschen över tid, och det är intressant att höra honom resonera om hur utmaningen ska tacklas. Här rekommenderas nämligen inte inkluderingen av nya aktörer och samarbeten i första hand – istället förespråkar Erik att dra lärdomar från den egna branschens historia.

– Från början var vi väldigt entreprenörsinriktade och visionära, men under de senaste 100 åren har vi rört oss mot ett läge där vi numera lutar oss mot regelverk och väntar på svar från politiker och myndigheter så snart samtalet börjar handla om förändring. Det känns ibland som att man vill säkerställa att status quo ska få förbli status quo, att vi har fått in det i vårt DNA. Vi kan inte titta på våra myndigheter och politiker och säga “ni måste göra något!” när möjligheter dyker upp på vår planhalva, vi måste tänka på hur vi vill ha det framöver och våga hitta nya partnerskap för att investera och bygga upp tillsammans – inte utgå från att någon annan ska lösa det åt oss. Vi behöver förflytta oss tillbaka till att bli en mer entreprenörsdriven bransch med visionär inställning igen, så att vi kan uppnå en annan dynamik i våra transformativa processer, och på så vis uppnå framstegen vi strävar efter!