Fastighetsautomation i centrum när Siemens bygger framtidens elsystem

Karin Jarl Månsson är chef för Siemens Smart Infrastructures acceleratorsverksamhet i Norden. Den 4 maj 2021 medverkar hon på Power Circle Summit under programpunkten Connecting X, som är ett casemaraton. Vi har bett Karin dela med sig av Siemens erfarenheter av samspelet mellan elsystem och fastigheter, och frågat om hennes perspektiv på möjligheter kopplade till branschens digitalisering.

För Karin Jarl Månsson väcker konferensens huvudtema Connecting Energy tankar om digitaliseringens alla möjligheter och hur olika delar av energisystemet kan samverka smartare med hjälp av teknologi. Enligt Karin är det dock viktigt att betona att det inte råder brist på teknologier – utmaningen ligger i att faktiskt omsätta teknologin som redan finns.

– För mig handlar det om hur vi kan knyta ihop olika punkter i energisystemet, och alla möjligheter det innebär. Saker och ting tar ju lite längre tid i energibranschen om man t. ex. jämför med industrin, det finns en massa säkerhetsaspekter att tänka på och som bransch har vi inte börjat jobba så mycket med data än, inte på det storskaliga sättet som vi skulle kunna. Jag tror att det är dags att ta tag i digitaliseringen av elnäten och fastigheter en gång för alla, och också titta på hur man kan koppla samman de olika systemen.

Kunskap om resursbehov ger hållbarare kraftsystem över tid
Som ledare för Siemens Smart Infrastructures acceleratorsverksamhet i Norden har Karin erfarenheter från projekt där fastigheter genom automation samspelar med kraftsystemet. Genom det datadrivna arbetet och inbyggnad av nya funktionaliteter öppnas till exempel möjligheten upp för fastigheter att balansera elsystemet genom att bidra med flexibilitet i elkonsumtionen.

Enligt Karin finns det en stor komplexitet i hur man kan få många komponenter att samspela i fastighetssystemen utan att påverka komforten, särskilt när det plötsligt kan dyka upp nya behov som behöver tillgodoses. För att bygga smarta elnät behöver vi därför lära oss mer om vad som händer på användarsidan av elnäten, och energibranschen kan enligt Karin på många sätt dra nytta av möjligheterna som kommer med applikationerna.

– Vi har arbetat med flera case som utgår från olika typer av kommersiella fastigheter, där vi med flexibilitet i elanvändningen är med och bidrar till att öka kraftsystemets reglerförmåga. För t. ex. ett köpcentrum är flexibilitet också intressant för att kapa effekttoppar – som uppstår om somrarna när man använder mycket kyla – vilket det finns goda ekonomiska incitament för. Sedan har vi hållbarhetsaspekter, för mig är det viktigt att bygga smarta kraftsystem där man tar tillvara på de resurser som finns. Kanske kan en transformator kan få leva några år till istället för att bytas ut mot en ny, genom att kunderna blir flexibla med sin elanvändning? Kan vi vara mer resurseffektiva, ja då bygger vi ett mer hållbart kraftsystem över tid.

Goda exempel från andra branscher och självkritik som möjlighet
Utöver att med hjälp av data analysera användarsidan av elnäten tror Karin Jarl Månsson också att en stor möjlighet för energibranschen ligger i att titta in i andra branscher, för att dra lärdomar om hur de jobbar med digitaliseringen.

– Det kan till och med vara nyttigt om vi blir lite självkritiska genom att analysera andra branschers framsteg, saker och ting går ju inte alltid så snabbt framåt i energibranschen. Säkerhetsaspekter är förstås en bidragande faktor till detta; det är svårt att göra avkall på säkerheten – och det ska man inte göra heller – men säkerheten får samtidigt inte bli ett hinder för utveckling. Det finns ju många andra branscher som har höga krav på säkerhetslösningar, men där tilliten till teknologin väger tyngre. Vi måste våga övervinna hindren som finns, men vi har ett utgångsläge där vi ibland fastnar i frågor som kanske inte behöver vara så stora. I dagsläget kan en liten fläkt på 10 kW nästan förväntas mäta sig med säkerhetslösningarna för ett vattenkraftverk på 30 MW, vi måste helt klart hitta fler nivåer på säkerhetslösningarna som inte är “one size fits all”. Det finns inget kraftsystem som kraschar på grund av att en fläkt på 10 kW inte reglerar ner, däremot kan många sådana fläktar ge ett värdefullt bidrag in i kraftsystemet.

Att Karin ser tillfällen för självkritik som en möjlighet för branschen samspelar också med hennes uppfattning om branschens utmaningar, som enligt henne bottnar i kompetensförsörjningen.

– Det är en avgörande fråga som vi har pratat om under väldigt lång tid, att ha kompetensen för att bygga framtidens kraftsystem. Vi måste också se till att vara attraktiva för att fler unga ska vilja komma in och jobba i kraftbranschen. Samtidigt tror jag att många unga är nyfikna på branschen för att de också ser möjligheterna att få arbeta med de stora och viktiga samhällsfrågorna – hur man bygger hållbara energisystem för morgondagen.

Tillräckligt intelligent teknologi för framtiden – redan nu!
För att bygga framtidens elsystem behöver energibranschen gå igenom flera transformativa förändringar, och Karin tror att vi fortfarande underskattar digitaliseringens fulla kraft och potential. Enligt henne är det av hög vikt att prognoserna får utrymme i analysen av det framtida elsystemets behov, för att minska risken för att underskatta elnätets utmaningar.

– Många prognoser idag pekar ju på att vi kommer använda 200 TWh el på 2040-talet. Det är ju en rejäl ökning, 50 procent mer än det vi använde 2020. Det är extremt tydligt nu att dagens elnät inte kommer kunna matcha det behov som kommer, så nu behöver vi stimulera investeringarna för att kunna bygga om elsystemen. Det tar lång tid att bygga elledningar, så även tillståndsprocesserna måste tas i beaktning.

Samtidigt som den breda energibranschen underskattar behoven av omvandling och investering menar Karin att man också överskattar kundernas intresse genom att erbjuda krångliga lösningar som kräver mycket engagemang och intresse.

– För kunderna är elförsörjningen en bas i samhället som ska fungera, och vi ska göra det superenkelt för dem att vara elkunder! Istället för att ha en övertro till kundernas intresse för att studera prissignaler måste vi bygga in lösningarna i ett automatiserat system. Vi i branschen som hållit på länge är ju lite nördiga, men elanvändning ska egentligen inte vara någonting som jag som privatkund behöver oroa mig över. Jag ska bara kunna få en bekräftelse på att mitt hus har körts smart utan att jag har behövt bekymra mig! Av samma anledning tycker jag inte att det ska gå att köpa en laddbox eller värmepump utan smart teknologi. Tekniken som säljs till privatkunderna ska vara “smart grid ready” och tillräckligt intelligent för framtiden – redan nu!

Mer information och anmälan till Power Circle Summit, 4 maj 2021, finns på pesummit.se.