Omställning med stora möjligheter, men också utmaningar

Lina Håkansdotter har 15 års erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatfrågor både för och inom den svenska industrin. Hon ser nu stora möjligheter framöver kring det gemensamma omställningsarbetet, men också en del utmaningar som måste hanteras. Till Power Circle Summit kommer hon i egenskap av nybliven chef för avdelningen Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.

Temat för årets Power Circle Summit är ”Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer”. Med en bakgrund som civilingenjör menar Lina Håkansdotter att näringslivet har en avgörande roll i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle och hon pekar särskilt ut elektrifieringen:

– I projektet ”Kraftsamling elförsörjning”, där jag är projektledare, vill vi bidra till att identifiera policyförslag för att säkerställa att Sverige klarat klimatmålen och samhällsutvecklingen, inklusive digitaliseringen, till 2045. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har olika sektorer och branscher pekat ut tre behov för att nå ett fossilfritt samhälle: effektivisering, ökad användning av biomassa samt elektrifiering. Viktigast av dessa tre är tveklöst elektrifieringen, som går hand i hand med omställningen.

Hon ser också stora möjligheter på detta område i framtiden:

– I Sverige har vi kommit långt med teknikutveckling och innovation kring elektrifieringen och jag ser att det svenska näringslivet har jättestora möjligheter att bidra också globalt genom att inte bara exportera produkter utan även hållbara tekniklösningar.

Allt är dock inte rosenrött när Lina Håkansdotter målar upp läget för det pågående omställningsarbetet:

– Miljötillståndsfrågan är en stor utmaning. Det tar alldeles för lång tid att få tillstånd och besluten är dessutom oförutsägbara och skiljer sig åt beroende på var i landet du är verksam. En annan sak som går för långsamt är utvecklingen av elnät, det vill säga att elen finns på plats för industrin. Och en tredje utmaning som jag ser, är knuten till kompetensfrågan: att industrin får tillgång till inte bara kompetenta ingenjörer utan även, till exempel, till installatörer. Hela kedjan måste fungera i omställningsarbetet.

Angående utmaningarna för svensk industri ser hon även vissa problem med de klimatmål som har satts upp både nationellt och globalt:

– Det pratas mycket om att dessa mål måste vara linjära och därmed inte helt anpassade efter alla industribranscher. Ta till exempel stålbranschen, när satsningen med Hybrit lyckas kommer den ju att gå från hög fossilanvändning till noll på mycket kort tid och då passar de linjära minskningsmålen illa.

Energibranschens främsta uppgift för industrin är, enligt Lina Håkansdotter, att säkerställa tillgången på el, där den behövs och när den behövs, detta i en framtid som kräver alltmer el:

– Kravet på smarta elnät ökar och behovet kommer att öka i takt med omställningen. Men det händer jättemycket på det här området och jag är övertygad om att digitaliseringen kommer att lösa de problem som vi ser idag.

Den 6 maj, under årets Power Circle Summit, kommer Lina Håkansdotter att lägga ut texten ytterligare kring de här frågorna, i en diskussion med företrädare för politiken, näringslivet, industrin och samhällssektorn.